Naše aktivity

V průběhu celého školního roku nabízíme množství nadstandardních aktivit, mezi které patří ozdravné pobyty ve škole v přírodě, předplavecký výcvik, kurz bruslení, návštěvy tělocvičny v základní škole, Oázy zdraví (vířivý bazén, infrasauna), práce v keramické dílně, návštěvy ZOO, Techmánie, divadelních představení apod.

Výtvarné aktivity probíhají v rámci vzdělávacího procesu ve všech třídách mateřské školy. Rozvíjí představivost, fantazii a tvořivost dětí od nejútlejšího věku pod vedením pedagogických pracovnic. Třída Vlčat je více výtvarně zaměřená, zasílá díla dětí do různých výtvarných přehlídek.

Keramická dílna s keramickou pecí a hrnčířským kruhem je umístěna v prostorách naší školky. To nám umožňuje přímo ve školce v rámci vzdělávacího procesu pod vedením učitelek pracovat s keramickou hlínou a výrobky dětí vypálit, bez nutnosti docházet do dílny mimo školku.

Dětské keramické výrobky, vypálené v keramické peci, jsou předměty trvalejší hodnoty. Můžeme je vystavovat na výstavkách, děti je mohou věnovat jako dárek svým nejbližším nebo je můžeme prostě jenom uschovat jako památku na dětství našeho potomka.

Cílem této činnosti je seznámit děti předškolního věku se základy keramiky. Děti se naučí zpracovávat hlínu jednoduchými technikami , učí se pracovat bezpečně s nářadím a glazurou.

Saunování a pobyt ve vířivém bazénu probíhá v rámci běžné činnosti školy pod vedením třídních učitelek. Cílem je nenásilnou a hravou formou postupné otužování a relaxace těla, zvýšení imunity a prevence před běžnými nemocemi.

Na základě zájmu rodičů zajišťujeme předplaveckou výuku v plavecké škole Rosnička, v bazénu v Plzni na Slovanech a kurzy bruslení ve spolupráci s HC METEOR Třemošná. Kurzy probíhají pololetně.

Logopedické prevence - jejím smyslem je podpora rozvoje přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností adekvátně věku dětí. Logopedická prevence je přirozenou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu předškoláka. Cílenou logopedickou prevenci vedou logopedické preventistky (vyškolené učitelky MŠ) ve spolupráci s logopedkou Mgr. Michaelou Rokytenskou.

Seznámení s anglickým jazykem probíhá na třídě Hvězdiček. Je vedeno učitelkami, které mají odbornou způsobilost pro tuto činnost.

Pěvecký sboreček BERUŠKY - zapojeny jsou zejména děti ze třídy Strašidýlek (hudební zaměření) + třídy Vlčat. Paní učitelky, které sboreček vedou rozvíjí u dětí hudební nadání. Sboreček Berušky během školního roku vystupuje na přehlídkách a různých společenských akcích.